Báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa T.Ư Hội NDVN và Bộ NN&PTNT giai đoạn 2006-2010

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG     Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011

           Số..........- BC/HNDTW

                                               

                                                               

BÁO CÁO

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội nông dân Việt Nam

và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2006-2010 về

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

 

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2006, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ký Nghị quyết liên tịch số 05-2006-NQLT/HND-BNN về việc “Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2006-2010. Qua 5 năm thực hiện, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

 

Phần I

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Ngay sau khi Nghị quyết liên tịch được ban hành, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã có văn bản  chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Nghị quyết. Ở địa phương đã tổ chức ký Nghị quyết liên tịch giữa Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Các cấp Hội Nông dân đã phối hợp chặt chẽ với Ngành nông nghiệp & PTNT tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chuyển tải các thông tin về kinh tế thị trường, kinh tế trang trại, luật Hợp tác xã…; giới thiệu những mô hình điển hình tiên tiến, làm kinh tế giỏi để cùng trao đổi học tập. Các cấp Hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp xây dựng  chuyên trang khuyến nông, khoa học kỹ thuật ở Báo Nông thôn ngày nay; Tạp chí Nông thôn mới; diễn đàn thoát nghèo  - No đủ - Làm giàu; nông dân làm giàu …

2. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất và dạy nghề cho nông dân

 Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh hoạt động khuyến nông hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và vận động nông dân ứng dụng vào sản xuất, qua 5 năm qua thực hiện, đã tập huấn được 234.229 lớp cho 14.383.476 lượt hội viên, nông dân, tập trung vào các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, nghề muối, ngành nghề nông thôn và phương pháp khuyến nông gắn với nghiệp vụ công tác Hội…. Thông qua các lớp tập huấn đã từng bước nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân, giúp hội viên tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để ứng dụng vào sản xuất, nhiều hội viên, nông dân giỏi đã trở thành “tiểu giáo viên” tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho các hộ khác.

Tổ chức xây dựng mô hình trình diễn khoa học kỹ thuật cho nông dân ứng dụng; trong 5 năm qua đã phối hợp xây dựng được 34.895 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông lâm sản, ngành nghề nông thôn cho 92.753 hội viên nông dân tham gia; thông qua việc thực hiện mô hình đã giúp hội viên, nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; các cấp Hội đã tổ chức cho hội viên nông dân nhân ra diện rộng để học tập.

Tổ chức các lớp hướng nghiệp, đào tạo, rèn luyện tay nghề theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, lấy nông dân sản xuất kinh doanh giỏi dạy nông dân và mời các nghệ nhân dạy nghề, đã mở được 4.097 lớp dạy nghề nông ngắn hạn tại chỗ cho 138.239 lượt nông dân.

Vận động nông dân tham gia phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và  xây dựng CLB khuyến nông để tập hợp các thành viên theo nhóm nghề cùng sở thích để trao đổi chia, sẽ và hỗ trợ nhau cùng phát triển sản xuất.

3. Phối hợp xây dựng và triển khai định hướng về phát triển nông nghiệp và nông thôn, chương trình dự án do ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và các dự án có liên quan

Trung ương Hội NDVN và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp tham gia đề xuất, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân và ngành Nông nghiệp & PTNT ở địa phương đã phối hợp đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách và giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (như: quy hoạch, đầu tư vốn, cơ giới hóa nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất…).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tư vấn, thẩm định cùng phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án hỗ trợ nông dân Phát triển nông nghiệp:

Dự án “Khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo triển khai ở các xã đặc biệt khó khăn với phương châm “Cầm tay chỉ việc”, “Lấy nông dân dạy nông dân”; đã xây dựng được 22 loại mô hình trình diễn về cây trồng và con nuôi cho 4.000 hộ tham gia ở  30 xã nghèo.

Dự án khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn đã Ph¸t triÓn thªm nhiÒu nghÒ míi, thµnh lËp ®­îc 78 chi hội vµ 176 tæ Héi n«ng d©n theo ngµnh nghÒ.

Dự án“Phát triển khuôn khổ cho sản xuất và Maketing nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam” do tổ chức ADDA – Đan mạch tài trợ thực hiện tại 09 tỉnh, thành phố; Kết quả đã xây dựng được 3 mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ trên rau, cây ăn quả và nuôi cá nước ngọt; thành lập được được 88 nhóm nông dân hữu cơ, sản phẩm hữu cơ đã được thị trường và người tiêu dùng quan tâm sử dụng; tháng 10 năm 2011 đã thành lập Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đã tổ chức được 45 lớp tập huấn; xây dựng 430 công trình cấp nước sạch, 1415 nhà tiêu hợp vệ sinh và hố rác tự phân hủy, 365 hầm bể Biogas…, để tuyên tuyền nhân rộng.

             Phối hợp thực hiện đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức tập huấn, xây dựng 05 mô hình điểm “vận động nông dân chấp hành pháp luật về sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch”, 02 mô hình “vận động nông dân chấp hành pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, phát hành các băng đĩa tuyên truyền pháp luật, sổ tay nghiệp vụ phổ biến pháp luật, cẩm nang tư vấn pháp luật…

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tổ chức Hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ  2 và thứ 3 để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong sản xuất, kinh doanh và công tác Hội, qua đó để đưa phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và bền vững; đến nay, cả nước có gần 15triệu lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hầu hết các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là những nhân tố tiên phong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm mang.

Hai ngành đã phối hợp tổ chức các hội thi như: Nhà nông đua tài, Nông dân sáng tạo, kiến thức nhà nông…, các hoạt động này được tổ chức rộng rãi và thường xuyên từ Trung ương đến cơ sở đã cổ vũ, động viên, tôn vinh các cá nhân, đơn vị có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời là sân chơi để hội viên, nông dân giao lưu, trao đổi kiến thức về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, cách làm mới cho nông dân học tập và ứng dụng.

4. Đánh giá chung

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Tuy nhiên quá trình phối hợp thực hiện vẫn còn một số tồn tại sau:

 - Việc Phối hợp triển khai Nghị quyết liên tịch giữa 02 ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra,  phương pháp tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết liên tịch có nơi hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền còn nặng về hình thức, chưa phong phú, đa dạng, còn thiếu các mô hình chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết liên tịch để 2 ngành nghiên cứu, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình có hiệu quả tốt.

- Trong việc triển khai chương trình, dự án vừa qua mới tập trung vào xây dựng và triển khai một số cây trồng, con nuôi mang tính sản xuất phổ biến ở các địa phương, chưa phối hợp xây dựng được mô hình cho các loại cây trồng, con nuôi tập trung thuộc thế mạnh và là nguồn nguyên liệu gắn kết với nhà máy chế biến ở các vùng, kể cả cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao ở từng địa phương.

- Nguồn lực để thực hiện các nội dung của Nghị quyết liên tịch còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

 - Hai ngành chưa phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, báo cáo, tổng hợp thông tin, việc tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp chưa thật thường xuyên, kịp thời.

Nguyên nhân

- Một số đơn vị ở Trung ương và địa phương của 2 ngành thiếu chủ động, tích cực trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện; sự  phối hợp còn mang tính hình thức, thiếu sự cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết liên tịch, thiếu sâu sát trong việc nắm tình hình, chưa đề ra được chương trình hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn, do đó chưa đạt được mục tiêu của nghị quyết, việc đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm chưa quan tâm thực hiện.

- Chưa thực sự coi Nghị quyết liên tịch là phương thức phối hợp để 2 ngành giúp Nhà nước thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân sản xuất, vì thế kinh phí thực hiện các nội dung phối hợp còn hạn chế, là những khó khăn, trở ngại dẫn đến việc triển khai các nội dung của Nghị quyết liên tịch chưa mạnh và toàn diện.

 

Phần II

 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2012-2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Phát huy những kết quả đã đạt được của Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2006-2010, TW Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếp tục ban hành Nghị quyết liên tịch về việc: “Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020”.

                                                               

                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ

 Nơi nhận:

- Thường trực TW Hội;

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp &PTNT;

- Các Ban, đơn vị thuộc TW Hội;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ NN;

- Lưu văn phòng TW Hội.


Thêm bình luận

Họ tên
Email
Mã an ninh
Làm tươi

Đối tác chiến lược bất động sản, các chung cư đang mở bán HOT:

chung cư mỹ sơn tower

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đối tác chiến lược Facebook

mua bán ô tô cũ

Thời tiết

SP_WEATHER_

°C

Hà Nội

SP_WEATHER_
Humidity: %
Wind: N at
Sunday
Scattered thunderstorms
26°F / 33°F
Monday
Thunderstorms
25°F / 33°F
Tuesday
Thunderstorms
26°F / 33°F

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nông dân hiện nay cần gì nhất?

Vốn - 29.6%
Khoa học kỹ thuật - 21%
Tiêu thụ nông sản - 42%
Luật pháp - 3.7%
Thông tin - Thời sự - 2.5%
Giải trí - 0%
Khác - 1.2%

Số lượt truy cập

0015638923